Dzisiaj jest: sobota 18 maja 2024. Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin, Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz, Myślibor, Wenancjusz.

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.

3. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w realizacji jednego projektu edukacyjnego. 

4. Każdy uczeń ma prawo do udziału w realizacji więcej niż jednego projektu.

5. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

6. Do ukończenia klasy drugiej uczeń powinien wykonać projekt. W szczególnych wypadkach realizacja projektu może zostać dokończona lub przesunięta, jednak nie później  niż do zakończenia pierwszego półrocza w klasie trzeciej.

7. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji projektu.

8. Rodzicom przekazuje się informacje na pierwszym zebraniu w klasie drugiej.

9. Nadzór nad realizacją wszystkich projektów sprawuje  przewodniczący zespołu do spraw projektów edukacyjnych , natomiast nad realizacją poszczególnych projektów- opiekun projektu, w klasie wychowawcy klas, pozostali nauczyciele są zobowiązani do współpracy  z opiekunami grup i do pomocy uczniom.

10. Nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów projektów do zatwierdzenia. Tematyka może uwzględniać  propozycje złożone  przez uczniów.

11. Wykaz tematów udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum oraz  w bibliotece. 

12. Zespoły uczniowskie, liczące do sześciu uczniów, powstają w wyniku ustaleń koleżeńskich i  w terminie do końca października w roku nauki w klasie drugiej,  wybierają temat projektu, który wspólnie zrealizują.

13. Ten sam temat projektu, za zgodą opiekuna projektu,  może być wybrany przez kilka zespołów uczniowskich.

14. W przypadku gdy uczeń:
       a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
       b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 
       c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia

15. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu i zespół uczniowski wspólnie ustalają:
      a. czas realizacji projektu,
      b. formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
      c. podział zadań w zespole i zasady współpracy,
      d. sposób prezentacji i podsumowania projektu

16. Publiczna prezentacja projektów nastąpi w wyznaczonym terminie. Jeśli w tym czasie się nie odbędzie, dyrektor w uzgodnieniu z opiekunem projektu, wyznacza inny termin.

17. Udział ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ocenę z zachowania.

18. Oceny projektu dokonuje opiekun. Informacje o ocenie przekazuje wychowawcy.  

19. W szczególnych przypadkach, o zwolnieniu ucznia z wykonywania projektu, decyduje dyrektor.

20. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz tematu projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

21. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.


Proponowane tematy projektów do realizacji w roku szkolnym 2014/2015

 

Polecamy

Akcje

Partnerzy

Odwiedziny

Dzisiaj8
Wczoraj3
W tym tygodniu36
W tym miesiącu112
Ogólnie153244