Dzisiaj jest: sobota 18 maja 2024. Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin, Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz, Myślibor, Wenancjusz.

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem gimnazjum, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym gimnazjum,  oraz innymi organizacjami wspomagającymi w realizacji zadań szkoły.

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad każdego oddziału, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Cele i zadania Rady Rodziców.

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów gimnazjum oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
  • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy służących wspieraniu działalności statutowej gimnazjum.
  • określenie zasad wydatkowania funduszy Rady Rodziców
  • opracowanie planu pracy Rady Rodziców na każdy rok szkolny .
  • systematyczna realizacja założeń planu pracy w każdym roku szkolnym
  • opracowanie i nowelizacja założeń regulaminu Rady Rodziców w którym określa się:
   • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
   • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rady rodziców
  • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:
   • występowanie do dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego a także organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkołę we wszystkich sprawach dotyczących gimnazjum.
   • uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczną programu wychowawczego gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
   • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
   • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
   • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
   • działania na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej.
   • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
   • delegowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum.
   • opiniowanie zmian w statucie gimnazjum.
   • opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego gimnazjum na kolejny rok szkolny.

Polecamy

Akcje

Partnerzy

Odwiedziny

Dzisiaj5
Wczoraj3
W tym tygodniu33
W tym miesiącu109
Ogólnie153241